ALGEMENE VOORWAARDEN

The Mirror is de commerciële naam waaronder Thibaut Deleersnyder – The Mirror (BE 0713578322) de aangeboden photobooth verhuurt.

1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Met het ondertekenen van het contract verklaart de opdrachtgever zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

2. Annulatie
Bij annulatie wordt een annulatievergoeding van 20% van het totale bedrag gefactureerd aan de opdrachtgever.

3. Uitvoering opdracht
THE MIRROR dient gebruik te kunnen maken van een parkeergelegenheid, geschikt voor laden en lossen, gelegen op maximaal 50 meter van de ingang van de opbouwlocatie. Voor het uitvoeren van de opdracht dient de opdrachtgever te zorgen voor kostenloze stroomvoorziening.

4. Huurperiode
Een huurperiode is volgens het aantal afgesproken uren afhankelijk van het pakket (tussen 3 uren en heel de avond). Installatie en afbraak vallen buiten deze uren. Installatie en afbraak zal gebeuren op een afgesproken uur, evenals de afbraak en ophaling. De huurder zorgt ervoor dat er iemand op de locatie aanwezig is op de overeengekomen tijdstippen, die toegang kan verlenen tot de locatie en kan helpen lossen en inladen van de spiegel.

5. Schade – verlies – diefstal
De photobooth kan onmogelijk in de regen of slecht weer functioneren. De opdrachtgever dient te voorzien in een beschutte plaats waar de photobooth kan worden geplaatst. Bij schade, verlies of diefstal van het verhuurde materiaal (photobooth en rekwisieten) moet de huurder deze kosten vergoeden. De photobooth wordt, behoudens onmiddellijk tegenbericht vanwege de huurder, geacht geleverd te zijn in onberispelijke staat. Alle schade aan de photobooth wordt geacht te zijn aangericht door de huurder of personen die onder diens verantwoordelijkheid vallen.

6. Betalingsverplichting
Betalingen dienen contant plaats te vinden voor de opstart van het event. Indien uitdrukkelijk afgesproken wordt nadien te factureren, dient de betaling binnen 30 dagen na factuurdatum te gebeuren. Niet-betaling van een factuur op de vervaldag legt van rechtswege een interest op van 15% van het verschuldigde bedrag van de factuur.

7. Schadebeding
Ingeval THE MIRROR, zonder schriftelijk kennisgeving vooraf, in gebreke blijft om de photobooth ter beschikking te stellen op de overeengekomen dag, zal zij een schadevergoeding van 10 % verschuldigd zijn. Uitgesloten zijn situaties van overmacht, waaronder: diefstal of uitval van de installatie benodigd voor het uitvoeren van de overeenkomst, transportbelemmeringen, brand, ongeval of ziekte.  Enige vertraging in de uitvoering van de levering en/of montage van de photobooth zal hoe dan ook geen aanleiding kunnen geven tot deze forfaitaire schadevergoeding.

8. Aansprakelijkheid 

THE MIRROR, of zijn aangestelde/medewerker, kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen noch voor andere schadelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik of de opstelling van de ter beschikking gestelde materialen. THE MIRROR, of zijn aangestelde/medewerker, is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschades of omzetderving van de opdrachtgever. THE MIRROR, of zijn aangestelde/medewerker, kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor technische fouten of problemen met de photobooth, de hard- en/of software of met de rekwisieten.  De opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor elke vorm van schade aan het materiaal aangebracht door de huurder of  zijn/haar gasten of andere aanwezigen op het evenement, met uitzondering van de medewerkers van THE MIRROR.

9. Technische problemen tijdens de huurperiode 

Het is in geen geval toegelaten om zonder de verhuurder te contacteren de photobooth te openen om het technisch probleem zelf te verhelpen. THE MIRROR kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgschade door het niet functioneren van de photobooth. Indien het papier op is, of de printer niet meer print, dan zullen alle afdrukken achteraf aan de huurder bezorgd worden. Dit zal hoe dan ook geen aanleiding kunnen geven tot enige schadevergoeding aan de huurder. Indien THE MIRROR er niet in slaagt om de technische problemen te verhelpen (of niet beschikbaar is) zal een korting op de afgesproken huurprijs verrekend worden volgens de periode dat de photobooth buiten gebruik is naar verhouding van het aantal uur en het offertebedrag, met een maximumkorting van 150 €. Indien de storing of het technisch probleem het gevolg is van een stroomstoring of het verkeerd gebruik door de huurder of  personen die onder diens verantwoordelijkheid vallen, zal evenwel geen korting gegeven worden.